Контакт

11 Октомври 86/1/1
1000 Скопје, Македонија
Тел (+389 2) 3117 888
Факс (+389 2) 3117 999
E-маил bdo@bdo.mk